Vereniging VOL.

Onze  “Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde” opgericht 28 oktober 1971 met een volledige rechtsbevoegdheid, bij Kamer van Koophandel ingeschreven met nummer 40104286 en met nummer RSIN 816430536. De vereniging heeft geen beloningsbeleid, er worden geen lonen betaald en is afhankelijk van vrijwilligerswerk.

De vereniging telt ongeveer 270 leden inclusief 7 bestuursleden en bestrijkt de kerkdorpen Lichtenvoorde, Harreveld, Lievelde en Vragender. Onze buren Zieuwent en Groenlo hebben hun eigen oudheidkundige vereniging.

De vereniging stelt zich het volgende ten doel

 • De bescherming van het cultureel erfgoed in de gemeente Oost Gelre;
 • De beoefening van de geschiedenis en de volkskunde in de gemeente Oost Gelre in de ruimste zin van het woord;
 • Het opsporen, verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen, personen, foto’s en geschriften die betrekking hebben op de onder a. en b. genoemde onderwerpen.

In onze vereniging zijn werkgroepen actief die trachten genoemde doelstellingen te verwezenlijken. De acties van deze werkgroepen zijn in te zien op deze website onder “WERKGROEPEN”. Verslagen van wat ze bereikt hebben staan daaronder vermeld. Aanvullende Informatie kunt u vinden in ons jaarverslag gepubliceerd op deze website onder hoofdmenu sitemap -categorieën/organisatie.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van onze vereniging:

 • Het continu verzamelen van allerlei historisch materiaal (verhalen, foto’s, boeken etc ) voor archief, studie en het schrijven van artikelen.
 • Het op orde houden van een gemakkelijk toegankelijk historisch archief
 • Het gevolg geven aan de vraag voor het verlenen van medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten over de historie van Lichtenvoorde e.o.
 • Het organiseren van excursies en lezingen voor leden en overige belangstellenden
 • Medewerking verlenen aan het doorgeven van historie aan ouderen/jongeren al of niet in verenigings- of schoolverband
 • Het uitgeven van verenigingsperiodieken en daarvoor zelf materiaal verzamelen en onderzoek verrichten. Ook de eventuele inbreng van derden daarbij stimuleren.
 • Overleg te plegen met andere verenigingen ter verdere afstemming in groter verband dan het eigen verzorgingsgebied.
 • Het gemeentebstuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen aangaande het beleid rond cultureel erfgoed . SBI-code: 9103-Monumenten.

De vereniging bezit een uitstekende bibliotheek en een fotoarchief en door het verzamelen van boeken, kranten- en tijdschriftenartikelen, dia’s, foto’s en ansichtkaarten, films, video’s en dvd’s over Lichtenvoorde wil de vereniging bijdragen aan het behoud van dit historische/culturele erfgoed in onze gemeente. Voor het raadplegen van dit materiaal kunt u een afspraak maken met de bibliothecaris of met de beheerder van het fotoarchief. Het collectiemateriaal wordt niet uitgeleend, 

Culturele ANBI.
Per beschikking dd. 27-6- 2016 van de Belastingdienst in Eindhoven is onze vereniging aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en ook als Culturele ANBI.
Wij hoeven over ontvangen giften nu geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen.
Bovendien kunnen schenkers van giften aan onze vereniging deze giften nu bij de aangifte van inkomstenbelasting aftrekken van hun inkomen.
Een belastingplichtige mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aan onze vereniging in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iedereen die bijvoorbeeld€ 100,- geeft aan onze vereniging € 125, - in aftrek kan brengen. Er geldt daarbij een maximium € 1250,- . De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenking van maximaal € 5000,-

Voelt U zich aangetrokken om samen met ons dit erfgoed in stand te houden, U kunt zich opgeven als lid bij het secretariaat of via de website. Contributie € 22,50 te voldoen via automatisch incasso. Uw giften, waarvoor bij voorbaat dank, zijn welkom op onze bankrekening NL54RABO 0336 1639 32 t.n.v. Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.

Tevens moet gezegd worden dat  Bestuurders en vrijwilligers zich kosteloos inzetten voor de vereniging. Er worden geen vergoedingen gegeven.