Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( A.V.G.) is de bescherming van persoonsgegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot nog levende personen en geautomatiseerd verwerkt worden of in een bestand zijn opgenomen. De Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde wil voldoen aan deze regelgeving en daar duidelijk over zijn. Daarom heeft het bestuur deze privacyverklaring vastgesteld en via de website van de vereniging bekendgemaakt.

Hoe gaat de vereniging om met persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt gegevens van vier categorieën van personen. Het gaat daarbij om de volgende vier categorieën.

1. Persoonsgegevens van leden.

Van leden  worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • machtiging voor betaling;
 • aanvang lidmaatschap;
 • opzegging lidmaatschap;
 • eventuele functie binnen de vereniging.

2. Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

Van donoren en sponsoren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • eventuele handelsnaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bank- of gironummer.

Persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren worden verwerkt ter uitvoering van de met de betrokkenen gesloten overeenkomst en worden uitsluitend gebruikt voor de leden-, donateurs- en sponsorenadministratie, voor de communicatie met de betrokkenen en voor het toezenden van uitnodigingen en uitgaven van de vereniging. Publicatie van persoonsgegevens op de website of in uitgaven van de vereniging vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.De vereniging  verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van leden, donateurs of sponsors nog één jaar na het beëindigen van het lidmaatschap of donatie/sponsoring. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging deze persoonsgegevens direct vernietigen of anonimiseren, tenzij het op grond van de (belasting)wetgeving verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Persoonsgegevens van correspondenten.

Als derden elektronisch, schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de vereniging of als de vereniging contact opneemt met derden, dan worden in een bestand bewaard, voor zover bekend:

 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • onderwerp waarover contact is geweest.

Deze gegevens worden gebruikt voor de postregistratie en de communicatie met betrokkenen. De vereniging heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking van persoonsgegevens. Publicatie van deze persoonsgegevens op de website of in uitgaven van de vereniging vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

4. Persoonsgegevens van personen op foto's, dia's e.d.

De vereniging heeft mede ten doel het verkrijgen, toevoegen en bewaren van informatie met betrekking tot foto’s, dia’s, cd’s, films, geluidsbanden, boeken e.d. Deze informatie kan ook persoonsgegevens betreffen. Gelet op haar statutaire doelstelling heeft de vereniging een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Publicatie van deze persoonsgegevens op de website of in uitgaven van de vereniging vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wat zijn de rechten van degenen van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt?

De rechten zijn:

 • recht op inzage van gegevens;
 • recht op correctie  van gegevens; 
 • recht op verwijdering van gegevens;
 • recht een klacht in te dienen.

Bij de secretaris kan een verzoek ingediend worden  om de eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de vereniging het verzoek niet inwilligt, zal de vereniging  dat altijd nader toelichten.

Indien men  klachten heeft over de wijze waarop de vereniging de persoonsgegevens verwerkt of ingediende  verzoeken behandelt, kan men  contact opnemen met het door het bestuur. Indien dit niet leidt tot een oplossing is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Vastgesteld door het bestuur

op 21 november 2019