Algemeen jaarverslag 2019

Algemeen jaarverslag van de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde over het verenigingsjaar 2019.

Inleiding

Het verenigingsjaar 2019 begon na een druk najaar van 2018 nogal rustig, doch nadat de Jumbo had besloten de overgebleven plakplaatjes aan de vereniging over te dragen hebben we nog een aantal goed bezochte ruilmiddagen kunnen organiseren. Er waren diverse verenigingen en instanties uit Gelderland die deze happening in de media hadden meegekregen en zij waren zeer geïnteresseerd naar de aanpak en werkwijze voor het maken van dit boekwerk. De bedoeling was natuurlijk om ook zo’n plaatjesboek te maken voor hun eigen vereniging of woonplaats.

Er is in 2019 goed gebruikgemaakt van de voormalige kleuterschool aan de Vincent van Goghstraat, ook de open middagen zijn goed bezocht en het was gezellig. De inrichting groeit gestaag, alles archiveren en opbergen is nog een ding maar er wordt aan gewerkt. De gemeente Oost Gelre heeft nog niets van zich laten horen wat de plannen zijn voor de voormalige kleuterschool de 'Bolderkaore'. Het contract loopt namelijk over één jaar af.Bezoek en gebruikmaken van het gebouw is dus van zeer vitaal belang. Op deze manier kunnen we laten zien dat het bewaren van de geschiedenis in woord en beeld van Lichtenvoorde toch een maatschappelijke en culturele functie heeft (museum) waar in de toekomst een waardige en vaste plaats voor moet zijn.In januari 2019 is er een bijeenkomst geweest met het bestuur van Oudheidkundige Vereniging Harvelt. Enkele storende punten die er waren zijn hier in goede harmonie uitgepraat. Op verenigingsniveau blijven we elkaar steunen en contact houden.

Op www.oudheidkundelichtenvoorde.nl staat de privacywet die wij proberen te handhaven voor onze vereniging.

De nieuwe (Europese) privacywet, officieel de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), maakt de regels voor het opslaan van data en persoonsgegevens veel strenger. Ook kleine verenigingen moeten gaan vastleggen over welke persoonsgegevens ze beschikken, wat ze daarmee doen, wie er bij kan en hoe ze zijn beveiligd. Ook moeten zij bij het plaatsen van artikelen, foto’s of films op het internet ervoor zorgen dat het copyright is geregeld. Een vereiste van ANBI is dat het jaarverslag op de website komt te staan.

De leden

Op 31 december 2019 telde de vereniging 269 leden. Na het succes van het boek 'Met droge voeten' dat we in samenwerking met de Jumbo hebben uitgegeven en ons in 2018 68 nieuwe leden opleverde is het ledental nu stabiel. In 2019 zijn 14 leden uitgeschreven. De uitschrijvingen zijn voornamelijk het gevolg van de hoge leeftijd met zijn gebreken of het overlijden van een lid.Net als in de maatschappij zien we ook een 'vergrijzing' bij onze vereniging. Wij zijn dan ook verheugd dat we in 2019 ook weer 15 personen als lid hebben kunnen inschrijven.

Leden binnen de gemeente Oost Gelre

 

224

Lichtenvoorde

192

 

Groenlo

3

 

Harreveld

4

 

Lievelde

14

 

Mariënvelde

0

 

Vragender

11

 

Leden buiten de gemeente Oost Gelre

 

45

Totaal aantal leden 31 december 2019

 

269

 

Het bestuur hoopt dat leden zich aanmelden als bestuurslid. Er zijn te weinig bestuurs- en werkgroepsleden om alle activiteiten en verplichtingen goed na te komen. Het bestuur staat open voor goede ideeën of suggesties van de leden of van derden.

De contributie-inning is in maart/april. Getracht wordt om dit elk jaar vóór de eerste periodiek (of boek) te realiseren. De inning loopt dan parallel met de automatische incasso’s van onze sponsors.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 27 maart 2019 bij de Koppelpaarden. Regulier waren André Sonderen en Willie Waalder aftredend, ze waren beiden herkiesbaar en werden herbenoemd. Er waren geen tegenkandidaten.

Na de vergadering volgde een lezing met een prachtig klankbeeld op een groot doek: 'Boer’n van gister’n, alles geet veurbie’j'. Het leven in en op de boerderij en het werk op het land in een groot aantal facetten. Zie verder bij werkgroep lezingen en excursies.

Op 10 oktober 2019 is er een kleine excursie naar kasteel Keppel in Laag-Keppel gehouden. Zie verder bij werkgroep lezingen en excursies.Op dinsdag 26 november 2019 was er in de grote zaal bij de Koppelpaarden een beeldpresentatie met als thema 'Bomen over Bomen' door Carel ten Have. Zie verder bij lezingen en excursies.In oktober zijn we begonnen met het openstellen van het lokaal en archief voor alle belangstellenden aan de Vincent van Goghstraat 8b. Open elke 1ste en 3de dinsdagmiddag van de maand of op afspraak.

Vele tientallen mensen weten ons nu ook te vinden door het contactformulier in te vullen op info@oudheidkundelichtenvoorde.nl, er zijn veel verzoeken en zij vragen inlichtingen over gebouwen e.d. maar meer over personen die op de een of andere manier binding hebben of gehad met Lichtenvoorde. Ze zoeken dan vooral naar de roots van henzelf, hun ouders, grootouders of familie, waar die dan zoal geleefd, gewoond of gewerkt hebben en of daar nog gegevens of foto’s van zijn.

Ook evacués (of familie van) die tijdens de oorlog in Lichtenvoorde en met name Harreveld (hospitaal) zijn geweest hebben nog veel vragen. We hebben geprobeerd al deze mensen zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen naar andere contactbronnen. Wijzelf hebben er een heel 'mooi' verhaal van een evacuésfamilie aan overgehouden. Dit verhaal komt in de periodiek te staan.

  Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond op 31 december 2019 uit zeven personen. In 2019 zijn alle bestuursvergaderingen op de 3de donderdagmiddag van de maand in ons VOL- gebouw aan de Vincent van Goghstraat gehouden.

Bestuursleden

Functie

Aandachtsgebied

J.A.M. Tijdink Lichtenvoorde

Voorzitter

Algemene zaken Externe zaken

F.J. van Lochem Lichtenvoorde

Vicevoorzitter

Redactievoorzitter de Lichte voorde Huisvestingsaangelegenheden Jaarlijkse open monumentendag

Stichting Instandhouding Beltkorenmolen Hermien

Excursies/lezingen

Stichting Digitalisering Achterhoek

J.A. Sonderen Lichtenvoorde

Secretaris

Secretariaat info@oudheidkundelichtenvoorde.nl Foto’s - Archief

Data-invoer beeldbank Sponsorwerving Periodieken + boekverkoop

Gebouwbeheer

J.B.J. Ernst Lichtenvoorde

Penningmeester

Financiën Jaarrekening/begroting Subsidie

Contributies

B. Rendering Lichtenvoorde

Bestuurslid

Data-invoer beeldbank Filmarchief Ledenadministratie Exposities/lezingen Webmaster

Contactpersoon 4/5 mei-organisatie Contactpersoon 'Wederopbouwperiode'

 

H.J. Hanselman Lichtenvoorde

Bestuurslid

Bibliotheek

Gemeentelijke Monumentencommissie Genealogie

Eindredactie de Lichte voorde

Systeembeheer beeldbank

W.F.A.J. Waalder Lichtenvoorde

Vicesecretaris

Contactpersoon Archeologische groep Data-invoer beeldbank Excursies/lezingen

Webmaster

Werkgroep Bidprentjes

 

Godfried Nijs heeft namens de vereniging zitting in het bestuur van de Stichting Engelse Schans.

Er zijn op gezette tijden en wanneer daartoe aanleiding was besprekingen en/of vergaderingen gehouden met besturen van de oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oost Gelre, Aalten en Winterwijk. Van die bijeenkomsten wordt aan de verenigingen een verslag toegezonden.

Stichting Digitalisering Achterhoek stelt zich ten doel alle huis-aan huisbladen die sinds het einde van de negentiende eeuw in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn verschenen te gaan digitaliseren en doorzoekbaar maken. Deze grootscheepse activiteit wordt mede mogelijk gemaakt op grond van de Erfgoednota die door de drie genoemde gemeenten is vastgesteld.

De Oudheidkundige Verenigingen binnen Oost Gelre werken samen met de gemeente om een boek samen te stellen over de zogenoemde 'Wederopbouwperiode', dat vermoedelijk in 2020 gereed zal zijn.

Met de wederopbouwperiode wordt het tijdvak 1940-1965 bedoeld, een periode waarin heel veel gebouwd is in Nederland, met name na de oorlog. Maar ook wederopbouw in de oorlogsjaren wordt daartoe gerekend, zoals herstelwerk en herbouw en dat in geheel eigen stijl.

Er is dit jaar geen bijeenkomst voor bijscholing van de ZCBS-beeldbank bezocht.Het ‘Zijper Collectie Beheer Systeem’ (ZCBS), waar we in 2013 mee zijn begonnen met het oog op het tot stand brengen van een beeldbank van oude foto’s, die geïntegreerd kan worden in de website van de VOL (voor informatie over ZCBS zie de website van ZCBS). De beeldbank heeft ook te maken met de nieuwe wettelijke regels m.b.t. het openbaren en publiceren van foto’s e.d. maar ondanks dat wordt er nog wel aan gewerkt; hij is te raadplegen via de website: www.beeldbanklichtenvoorde.nl of via de website van de vereniging: www.oudheidkundelichtenvoorde.nl

De Kascommissie.

De Kascommissie bestond het afgelopen jaar uit de heren Carel Wolters en Gerrit Bosman . De financiën werden in orde bevonden en ze deelden dit mee in de jaarvergadering op 27 maart 2019. De kascommissie had geen op- of aanmerkingen over de boekhouding 2018. Zij hebben dan ook een verklaring van goedkeuring getekend. De nieuw gekozen kascommissie voor het jaar 2019 bestaat uit Gerrit Bosman en Frans te Brake en als reservelid wordt Ron Krabben benoemd.

De Werkgroepen Bibliotheek contactpersoon :Henk Hanselman

Nieuw verschenen periodieken van de zusterverenigingen uit Zieuwent, Groenlo, Eibergen, Neede, Ruurlo en Doetinchem/Zelhem en Aalten/Dinxperlo/Wisch werden weer in de catalogus bijgeschreven, evenals enkele ontvangen collectobjecten. In de loop van het jaar is de gehele catalogus weer bijgewerkt.Voor het scannen, beschrijven en catalogiseren van het knipselarchief worden nog steeds vrijwilligers gezocht.De database met bidprentjes is dit jaar door enkele leden geharmoniseerd met de bekende collectie van Willy Ribbers. Aan het herschikken van de prentjes in de mappen wordt nog gewerkt.

   Beeldbank Contactpersonen: Henk Hanselman, André Sonderen

Verscherpte regels vanuit de wetgeving op de privacy maken dat een deel van de fotocollectie van de vereniging niet publiekelijk meer getoond kan worden.Door de fotocollecties op internet voortdurend te wisselen mag de beeldbank zich nog steeds in een toenemende belangstelling verheugen.In 2019 werd de beeldbank 2265 keer geraadpleegd en werd 14723 keer een afbeelding bekeken. De beeldbank is te raadplegen via de website: www.beeldbanklichtenvoorde.nl of via de website van de vereniging: www.oudheidkundelichtenvoorde.nl

   Foto-Filmarchief Contactpersonen: André Sonderen, Ben Rendering

In ons huidige VOL-gebouw aan de Vincent van Goghstraat zijn op dit moment 9038 foto’s op een stamkaart met gegevens aanwezig.Van deze 9038 foto’s moeten er nog 2800 beschreven en/of genummerd worden. De bezoeker kan momenteel zo’n 1500 foto’s zien van de 8400 die nu op de beeldbank staan. Ook hebben we nog zo’n 23000 digitale foto’s die gemaakt zijn in de loop van 2007 tot 2020 door onze leden. Deze moeten nog beschreven worden, althans Wie, Wat, Waar.Ook zijn er 90 DVD films en 8mm spoelfilm op HD overgezet en dit blijven we doen bij alles wat ingeleverd of ter overname aangeboden word.

  Exposities Contactpersoon: Ben Rendering

Vanaf september 2019 staat er een foto-expositie van de geschiedenis van 'Hulshof Herwalt' in ons gebouw met als thema de ‘leerlooierij en leerindustrie': 160 historische foto’s op groot formaat met verklarende teksten van o.a. de gebouwen (ook de brand), plattegronden, omgeving, exterieur, interieur, kantoor- en tassenafdeling, met namen van de medewerkers. Ook staan er 4 vitrines met een fotocollage van de familie Hulshof Herwalt.

  Bonifatiuskerk .

Ook tijdens de 'Let in Snow'-dagen in december was er een expositie met fotopanelen in de kerk aan de Rapenburgsestraat met als thema 'straatgezichten'. Veel foto’s op panelen over oud-Lichtenvoorde en kerkdorpen. Foto’s kijken helpt echt om je geheugen op peil te houden.

Op 31 december hadden we 241 grote panelen waarop 6 foto’s van 20 x 30 cm met tekst of documenten zijn geplakt. Deze panelen worden gebruikt bij het houden van exposities.

  Website : Beheerders: Willie Waalder en Ben Rendering (techniek)

Gezien het aantal hits die globaal te zien zijn trekken foto’s wel de meeste aandacht. Toch staan er op onze website www.oudheidkundelichtenvoorde.nl ook plaatselijke gebeurtenissen met een verhaal, excursies, exposities en wel 30 verschillende onderwerpen van personen, bedrijven, enz. Ook de ‘fotozoekplaatjes’ die hierop voorkomen zijn ervoor om te bekijken en evt. een respons te geven. Wordt er iemand herkend, maak dan contact.

  Sponsors : Contactpersoon: André Sonderen

2019 was het vierde jaar waarin we extra inkomsten zijn gaan genereren via sponsoring: veel kleine sponsors brengen samen een groot bedrag op.Op 31 december 2019 hadden we 46 sponsoren, inclusief 1x JUMBO Bennink extra, 13 sponsors met vermelding in de periodiek, 8 sponsors op de website en 24 sponsors op de website en in de periodiek. Heel veel dank daarvoor.Bij de uitgave van boeken e.d. worden de logo’s op een A4 als bijlage bijgevoegd.

  Streektaalonderzoek : Contactpersoon: Frans Bonnes

Evenals in voorgaande jaren vormden het bespreken en beantwoorden van de vragenlijsten van het Erfgoedcentrum het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden van de groep, met als resultaat weer een nieuw woordenboek in de serie Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten: de Mens en de Weerld deel C. Dit boek is op 3 maart 2019 uitgeroepen tot het beste boek van de Achterhoek en Liemers van 2018, een mooie beloning voor Lex Schaars en Henk Lieftink en indirect ook voor de vele medewerkers, waaronder deze streektaalonderzoekgroep. Ook het resultaat van het verzamelen en inventariseren van uitdrukkingen, gezegden en woorden en spreuken wordt vastgelegd in een aanvulling op ’n Kleddeken Achterhooks, voorzien van inleiding en toelichting.Ook is er briefwisseling geweest tussen het bestuur en de werkgroep streektaalonderzoek naar aanleiding van de vraagstelling of in het vervolg de ledenvergadering niet in het dialect kon worden gehouden. Het besluit van het bestuur staat op de website onder NIEUWS zoals afgesproken.

De reactie van de streektaalgroep op de brief volgt hierna: Voertaaldiscussie Alg. Ledenvergadering

Geacht bestuur, De eerste de beste kere da’w dit joor bi-j mekare bunt ewest met onze dialectgroep he’w owwen breef besprokken. In ’t algemeen vonden wi-j 't gin arg aovertugende argumentn op grond woorvan 't veurstel wodden af-ewezene. Wi-j maakt door wieters gin drokten van en legt d’r ons bi-j neer met dee verstande dat in de vergadering een ieder vri-j blif um dialect te gebruukn as hum of heur dat gooddunkt. Omdat er niet is gediscussieerd over taalgebruik m.b.t. archivering lijkt het ons correct bovenstaande ook in het A.B.N. (voor zover mogelijk) toe te voegen.

Geacht bestuur, Tijdens de eerst gehouden bijeenkomst van de dialectgroep dit jaar is uw brief betreffende gebruik van het dialect tijdens de jaarlijkse ledenvergadering besproken. In het algemeen genomen vonden de leden van de dialectgroep de argumenten op grond waarvan het voorstel werd afgewezen niet erg overtuigend. Echter we achten de discussie over dit onderwerp gesloten met dien verstande dat het een ieder vrij staat tijdens de genoemde vergadering dialect te gebruiken als hij/zij dat verkiest.

  Lezingen en excursies 2019 : Contactpersoon: Frits van Lochem en Willie Waalder

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2019 in de grote zaal van HCR De Koppelpaarden werd het prachtige klankbeeld ‘Boer’n van gister’n, alles geet veurbie’j getoond door Fons Rouwhorst (oud-Zieuwentenaar) en Henk Graaskamp. Tekst, beelden en muziek zijn op een harmonieuze wijze op elkaar afgestemd. Dit klankbeeld geeft een goed beeld van het boerenleven in onze streken zo omstreeks 1900. Het werd een succesvolle presentatie voor een volle zaal met leden en belangstellenden, zelfs uit andere plaatsen.

Op vrijdag 24 mei vertrok een volledig volgeboekte 60-persoonsbus van GADO Didam (ingehuurd door Geldersche Reizen al om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Longa/KBO-complex om via Zieuwent, waar leden van Oudheidkundige Vereniging Zuwent instapten, naar Bunnik te rijden. Het weer was prachtig en dat kwam ons de hele dag goed van pas. De chauffeur wist precies hoe hij bij het Fort bij Vechten met het nog nieuwe Waterliniemuseum kon komen, want dit op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt natuurlijk vooral aan het water en is voor een grote bus alleen bereikbaar via een klein smal weggetje, omdat een nabij gelegen viaduct in de A12 net niet hoog genoeg is voor een grote touringcar. Na koffie en gebak volgde in groepen een rondleiding over en door het fort en in het fort gevestigde Waterliniemuseum. Na dit interessante reisdoel reden we naar het centrum van de prachtige binnenstad van Utrecht, waar we op een mooi terras aan de Oude Gracht van een prima lunch konden genieten. Daarna stapten we in een nabij gelegen rondvaartboot en maakten we een prachtige tocht door de Utrechtse stadsgrachten met een mooie toelichting van de schipper/kapitein. Vervolgens kon iedereen nog ca. vijf kwartier op eigen gelegenheid in de stad rondkijken en/of een terrasje bezoeken. Aangezien een touringcar niet door het centrum mag rijden, moest die aan de Catharijnesingel geparkeerd worden en niet iedereen kon die op tijd weer terugvinden. Met enige vertraging, maar zeker voldaan keerden we weer terug naar huis, waarbij een aantal gebruikmaakte van een heerlijk 3gangenmenu bij HCR Het Zwaantje. In de periodiek nr.76 van november 2018 staat een uitgebreid verslag van deze excursie, die zoals te doen gebruikelijk samen met OVZ werd georganiseerd.

Op donderdag 10 oktober vertrokken 18 leden/partners in een zevental auto's naar Laag- Keppel voor een bezoek aan kasteel Keppel en werden daar door drie dames verwelkomd. Dit kasteel wordt door de baron Van Lynden en zijn gezin bewoond en is incidenteel te bezoeken door kleine groepen op afspraak. We kregen een mooie rondleiding door de interessante ruimten/zalen met een enthousiaste gids die veel over de bewogen historie met belegeringen en ook verwoestingen van het kasteel en ook over haar bewoners wist te vertellen en dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in de vaderlandse historie. Zo nam de Franse zonnekoning Lodewijk XIV in 1672 zijn intrek in het kasteel en voerde er de onderhandelingen met afgezanten van de Staten-Generaal. Na de rondleiding en wandeling door het kasteelpark bezochten we de watermolen aan de oude loop van de Oude IJssel en de nabij staande spinnenkopmolen die afkomstig is uit Follega (Friesland). Daarna namen we bij De Gouden Karper in Hummelo een drankje en keerden we voldaan weer huiswaarts.

Op dinsdag 26 november werd in de grote zaal van HCR De Koppelpaarden door boomverzorger/boomliefhebber en lid van de Bomenwacht Carel ten Have uit Lievelde de beeldpresensatie ‘BOMEN OVER BOMEN’ gehouden op onze uitnodiging. Het belang van bomen in onze leefomgeving is van eminent belang. Na een uitleg over boomverzorging ging Carel aan de hand van foto’s tal van markante bomen in onze gemeente langs. Hij liet ook zien dat sommige werkzaamheden schadelijk zijn voor bomen. Als we er meer rekening mee houden blijven ze ook in betere conditie. Na de presentatie van Carel vertoonde Ren Rendering nog een film over de vroegere houtdraaierij Weijenborg, die eertijds was gevestigd aan de Patronaatsstraat en later in en bij de voormalige tramremise aan de Varsseveldseweg (nu het Remisepark). Ook deze avond was de belangstelling groot en was de zaal goed bezet.

Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde

Van de gemeente hebben we 100 opbergdozen gekregen om onze archeologische vondsten op een nog meer verantwoorde manier te documenteren en op te slaan.We hebben het rapport ontvangen van het dendrochronologisch onderzoek naar een van de beschoeiingspalen die geborgen is tijdens rioleringswerkzaamheden aan de Hagenstraat. De beschoeiingspaal heeft 1572 als kapdatum. Zou de Lichtenvoordse gracht nog gauw even opgekalefaterd zijn door dreigende oorlogshandelingen? Het zou zo maar kunnen: het was in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog erg onrustig in de Achterhoek. Het is de bedoeling dat dit resultaat en verder onderzoek zal resulteren in een artikel over de ligging en geschiedenis van de Lichtenvoordse grachten.

Overleg met de gemeente over de resultaten van een boor- en weerstandonderzoek naar de resten van het kasteel en de grachten eromheen. Dit onderzoek is op 20 februari 2019 uitgevoerd. De resultaten zijn uitgewerkt en met het archeologische bedrijf en de gemeente besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is een vervolgbooronderzoek afgesproken. Dat zal in 2020 plaatsvinden. Langzamerhand komt het kasteel van Lichtenvoorde steeds meer in beeld. Ook van dit omvattende onderzoek ligt het in de bedoeling om een artikel met alle bevindingen te schrijven.

Er is overleg geweest met leden van Vragenders Belang over de mogelijkheden om de in de grond gelegen resten van de kapel te visualiseren. Dit naar aanleiding van de resultaten van weerstand- en booronderzoek dat bij de kapel is uitgevoerd. Wellicht is verder (bodem)onderzoek ter plekke noodzakelijk. Wordt vervolgd.

  Werkgroep Redactie periodiek de Lichte voorde :(contactpersoon Frits van Lochem)

In 2019 hebben wij twee periodieken uitgebracht, zoals te doen gebruikelijk: één in het voorjaar en één in het najaar.Periodiek nr. 75 die in april uitkwam met op de omslag in fraaie kleurendruk molen ‘De Vier Winden’ in Vragender met het daarbij behorende molenaarshuis.In dit nummer na het voorwoord van eindredacteur Henk Hanselman de volgende artikelen : -Bingo! van Antoon Driessen, over het kunstwerkje dat eertijds de buitenmuur sierde van de voormalige protestants-christelijke kleuterschool ‘De Springplank’ aan de Hagenstraat. - De Esboom, van Theo Withag, op een markante plek aan de Eefselerweg in Lievelde.

 • Schrijver Jan Cremer heeft roots in Lichtenvoorde, van Henk Hanselman.
 • Protestants-christelijk lager onderwijs in Lichtenvoorde, van Antoon Driessen.
 • De Vragender molen, het eerste gebouw op den Es, van Henny Bennink.
 • Mozaïek van St. Eloy in de gevel van het voormalige fraterhuis, van Henk Hanselman.
 • Schade in Lichtenvoorde door de Eerste Münsterse oorlog (1665-1666), van Martin Huinink
 

In november 2019 werd periodiek nr. 76 uitgebracht en die telde na het voorwoord en mededelingen maar liefst twaalf artikelen en één correctie/aanvulling op periodiek nr.75:

 • Historische uurwerken uit Lichtenvoorde nu in Bredevoort, van Theo Withag.
 • Karmisse september 1924 in Lechtenvoorde, van Nic Adema.
 • Bijenteelt in Lichtenvoorde, van Benno van Lochem.
 • Beltkorenmolen Hermien te Harreveld 200 jaar, van Frits van Lochem. - Het glas-in- betonraam van Marius van Beek, van Henk Hanselman.
 • Opening museum Oud-Saksische boerderij ’Erve Kots’ te Lievelde (1936), van Theo Withag
 • Van Klein-Avink tot Erve Kots, van Theo Withag.
 • Brief over de sluiting in 1719 van de r.-k. schuilkerk te Lichtenvoorde, van Martin Huinink.
 • Het noodmonument van Marius van Beek, van Antoon Driessen.
 • Wie was de kunstenaar van het mozaïek van Sint Eloy ? van Henk Hanselman.
 • Groepsfoto protestants-christelijke school 1941/1942 in periodiek 75, correctie/aanvulling.
 • Verslag Excursie 2019 naar Waterliniemuseum en binnenstad Utrecht, van Cecile Hulshof. - Verslag kleine excursie op 10 oktober 2019 naar Kasteel Keppel door Frits van Lochem.

De redactie dankt alle auteurs van deze artikelen. Wanneer u onderwerpen of verhalen hebt die mogelijk geschikt zijn voor onze periodiek, dan houden we ons aanbevolen en willen we daar graag kennis van nemen en onderzoeken of die interessant zijn voor publicatie .

  Slot

Aangezien de werkgroepen door een contactpersoon in het bestuur zijn vertegenwoordigd, was het mogelijk vele zaken door te verwijzen naar de werkgroep waar de activiteit, vraag, suggestie, opmerking enz. thuishoorde. De secretaris, die de contactformulieren digitaal binnenkrijgt, heeft dankbaar gebruikgemaakt van de expertise van de (bestuurs)leden om alle vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden, c.q. inwilligen. De werkgroepen hebben ook in 2019 veel werk verricht.Dank aan ieder die zich, op welke wijze dan ook, in 2019 heeft ingezet voor en/of een bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging.