Agenda jaarvergadering over 2019

Aan de leden van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, maart 2020

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 26 maart 2020 om 19.30 uur in Zaal Hogenkamp Aaltenseweg 33 te Lichtenvoorde.

De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2019
 4. Algemeen jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Bevindingen van de kascommissie.
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2019
 8. Benoeming nieuwe kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Mededeling,
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

 

Toelichting bij punt 3, 4 van de agenda.

Het jaarverslag 2019 wordt enkele dagen vóór de vergadering aan U toegezonden per mail.

De schriftelijke jaarverslagen liggen in beperkte oplagen (houd hier rekening mee) vanaf een half uur vóór aanvang van de vergadering in de zaal. Leden die de vergadering niet bezoeken of niet over e-mail beschikken maar wel prijs stellen op toezending van het jaarverslag, kunnen dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken aan de secretaris.

Toelichting bij punt 8 van de agenda.

De heren G. Bosman en F.te Brake vormden afgelopen jaar de Kascommissie; de heer R Krabben was reservelid. G. Bosman is aftredend, de heer F. te Brake neemt zijn plaats in. Er dient een nieuw reservelid benoemd te worden.   

Toelichting bij punt 9 van de agenda.

In 2020 zijn Henk Hanselman en Frits van Lochem regulier aftredend.Henk Hanselman heeft te kennen gegeven te willen stoppen en is niet herkiesbaar.

Frits van Lochem is wel herkiesbaar en Martin Huinink heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Martin is vanaf juli 2019 al aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Eenieder die een bestuursfunctie ambieert kan dit ten alle tijden kenbaar maken.