Notule ledenvergadering 27 maart 2019

Locatie: zaal hotel de Koppelpaarden.

Aanwezige bestuursleden: Hans Tijdink (voorz.), André Sonderen (secr.),  Joost Ernst (pen.), Henk Hanselman, Ben Rendering en Willie Waalder (notulist).                   Afmelding van 10 leden.

 1. Opening door Hans om 19.30 uur.
 2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen.
 3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 5 april 2018:
 1. Onder punt 4 van de notulen vindt A. Driessen dat de zinsnede “in stand houden” veranderd moet worden in “vast te leggen”.
 2. Over punt 11a: is de vraag van de heer Driessen of het bestuur zich al een oordeel heeft gevormd over de historische artikelen in de periodiek. Hans antwoordt dat dit naar de dialectgroep gaat en als daar een mening is gevormd komt dit terug bij het bestuur.
 3. Over punt 11c is de vraag van de heer Driessen bij de monumentencommissie en de gemeente behandeld. Vanwege verkeersveiligheid wordt van enige decoratie afgezien.
 1. Vaststelling jaarverslag: Hans geeft aan dat 2018 een bijzonder jaar is geweest. Hij refereert aan ons nieuwe clubgebouw en de Jumboactie 
 2. Ad van Schaijk vraagt naar de betekenis van de drie beschoeiingspalen die gevonden zijn tijdens de werkzaamheden aan de Hagenstraat. Het gaat waarschijnlijk om palen van de nederzettingsgracht, die nader onderzocht worden.
 1. Financieel jaarverslag: wordt akkoord bevonden.
 2. Bevindingen kascommissie: Carel Wolters en Gerrit Bosman hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.
 3. Vaststelling financieel verslag 2018: zonder wijzigingen vastgesteld.
 4. Benoeming nieuwe kascommissie: hiervoor worden G. Bosman en F. te Brake benoemd. R. Krabben is reservelid.
 5. Bestuursverkiezing: André Sonderen en Willie Waalder zijn aftredend, doch herkiesbaar. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. Onder applaus worden de aftredende bestuursleden herbenoemd.
 6. Mededelingen:
  1. Hans meldt dat de excursie naar Utrecht op 1 plaats na, vol is.
  2. Hans vraagt tevens aandacht voor de sponsoractie van de Rabo bank. Leden van deze bank kunnen t.z.t. hun stem uitbrengen op onze vereniging.
 7. Rondvraag:
  1. F. Bonnes vraagt waarom we de vergadering niet in het dialect houden. Hij verwijst hierbij naar punt 4 in de notulen om het Lichtenvoordse dialect  in stand te houden en vast te leggen. Op een enkele opmerking uit de vergadering na, is het een nagenoeg unaniem besluit van de vergadering om dit in de toekomst in het dialect te gaan doen. Het voorstel zal in de bestuursvergadering verder behandeld worden. Het besluit zal op onze website vermeld worden.
 8. Mevr. J. Adema vraagt waarom er zo weinig vrouwen in het bestuur en in de werkgroepen zijn?  Hans antwoordt dat er elke keer weer een oproep wordt gedaan om bestuurslid of vrijwillig(st)er te  worden.
 9. Sluiting: Hans sluit de vergadering om 20.25 uur. Hierna volgt nog een lezing.